parallax background

Dernek Üyeliği

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri Derneğin iki türlü üyesi vardır:
a. Asil Üye b. Fahri Üye.

Dernek Üyeliği

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri Derneğin iki türlü üyesi vardır:
a. Asil Üye b. Fahri Üye


Asil Üyelik Şartları:
1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
2. 18 yaşını bitirmiş olmak.
3. Dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmamak.
4. Onkoloji ve ilişkili alanlarda yükseklisans ve/veya doktora eğitimi yapan ve yapmış; onkoloji alanında çalışmaları olan en az üniversite mezunu, son beş yıl içinde bu alanda en az iki adet yayını olan ve onkoloji eğitimine katkıda bulunan bilim insanı olmak.
5. En az iki dernek üyesi tarafından önerilmek ve derneğe üyelik formu ile imzalı olarak başvuruda bulunmak.
6. Türk vatandaşlarının, ikametlerinin yurt içinde veya yurt dışında olmasına bakılmaksızın üye olma hakları vardır. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Fahri üyelik için bu koşul aranmaz.
7. Asil üyeler, kurullara seçilebilirler ve bu kurullar için yapılan seçimlerde oy hakkına sahiptirler; üyelikleri için, giriş ödentisi ve yıllık ödenti (aidat) öderler.
8. Derneğin kurucu üyeleri üyeliğe kabul prosedürüne tabi olmaksızın derneğin tüzel kişilik kazanmasından itibaren üye statüsünü kazanırlar.
9. Dernek üyelik başvurusu merkez ya da temsilciliklere üyelik formunu imzalı doldurarak ve bu forma gerekli belgeleri ekleyerek yapılır ve başvurular yönetim kurulunca ilk yönetim kurulunda incelenir ve en geç otuz gün içinde olumlu veya olumsuz olarak karara bağlanır ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
10. Madde 4’ de belirtilen; asli üyelik özelliklerine sahip, “onkoloji ve ilişkili alanlarda yükseklisans ve/veya doktora eğitimi yapan ve yapmış” özelliği dışındaki ilgili dal üyeleri ise yukarıdaki belgelere ek olarak kanser hastalıkları ve araştırmaları alanında çalıştıklarını gösteren belgeleri de başvurularına eklemelidirler. Bu üyelerin üyelik talepleri de, gerekli belgeler ile ilk yönetim kurulu'nda karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
11. Geçici yönetim kurulu dernek kurulduktan sonra ilk genel kurula kadar üye kaydı yapabilir.

Fahri Üyelik Şartları:
1. Derneğe kendi isteği ile maddi ve manevi yönden her türlü katkıda bulunan kişiler fahri üye olabilir.
2. Fahri üyelik için yönetim kurulu kararı gereklidir.
3. Fahri üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakları yoktur. Genel kurula katılabilir, dilek ve temenniler bölümünde konuşabilirler. Yönetim kurulu kararıyla çalışmalarından yararlanmak üzere komisyon ve komitelere seçilebilirler.
4. Fahri üyeler, derneğin her türlü bilimsel faaliyetine katılabilir ve faaliyetlerinde görev alabilirler.
5. Fahri üyeler, isteklerine bağlı olarak bağış yapabilirler.
6. Türk vatandaşı olmayan fahri üyelerde ikamet şartı aranmaz.

Madde 4- Üyeliğin Sona Ermesi Üyelik; çıkma ve çıkarılma ile son bulur.
4.1- Çıkma: Üyelikten isteği ile ayrıldığını dilekçe ile bildiren kişinin kaydı silinir. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
4.2. Çıkarılma: Aşağıdaki hususlar üyelikten çıkarılma nedenleridir:
4.2.a- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
4.2.b- Yönetim Kurulu uyarısına rağmen mazereti olmadan iki yıl süre ile aidat ödememek,
4.2.c. Derneğin onur ve haysiyeti ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak,
4.2.d. Araştırma ve yayın etiği konusunda etik dışı davranışta bulunmak, dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak veya dernek çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunmak.
4.3. Onur kurulunca üyelikten ihracı talep edilenler, yönetim kurulunca talebin kabulü durumunda, yargı yolları açık olmak koşuluyla, üyelikten çıkarılırlar. Bu karar üyelere duyurulur.
4.4. Dernekler yasasına göre derneklere üye olma hakkını kaybetmek durumunun saptanması halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulu kararıyla silinir.
4.5. Üyelikten ayrılmak, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
4.6. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.